مدیریت استراتژیک

در استراتژی (راهبرد)، موفقیت هر سازمانی به دانستن این که شما در چه کسب و کاری هستید (یا باید باشید) بستگی دارد.

پیشتاز عرصه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه استراتژیک گروه مشاورین بوستون (Boston Consulting Group) است. از سال 1963،BCG  به مشتریان بین المللی خود برای دستیابی ایشان به مزایای رقابتی پایدار کمک می کند که امروزه این برتری در پوشش اغلب صنایع و گستره جغرافیایی بین المللی خدمات این شرکت مشهود است.

بهبود چشم انداز مشترک

شناسایی و تعریف ماموریت سازمان به عنوان یک چشم انداز مشترک از آینده، به تدوین و بسط استراتژیها و عملیات به بالادست معطوف است. بدون یک ماموریت روشن و یک چشم انداز مشترک از آینده شرکت ها،  هدایت عملیات شرکت به خصوص یک شرکت بزرگ غیر قابل کنترل است.

برای تدوین ماموریت و چشم انداز چندین پرسش کلیدی و اصلی مطرح است که پاسخ به آنها می بایست با همراهی مشاوران مدیریت و رعایت ظرایف ویژه ای استخراج شود:

شرکت ما برای دستیابی به چه اهداف و آرمان هایی ایجاد شده است؟

برای رسیدن به اهداف بلند مدت استراتژیک به طور متوسط چه میزان سرمایه گذاری زمانی، دانشی و مالی می کنیم؟

چگونه می توان اطمینان دهیم که ماموریت ما به طور گسترده سراسر سازمان را در بر می گیرد نه اینکه تنها به صورت کلمات فقط بر روی کاغذ دیده شود؟

چگونه باید چشم اندازمان را برای حصول به گسترده ترین دید ممکن توسعه و رشد دهیم؟

این سوالات و دهها سوال دیگر می توانند قطعات پازل چشم انداز و ماموریت را بسازند. مشاورین پارسیان تجربه گسترده ای درکمک به مشتریان برای بیان ماموریتشان و برجسته کردن چشم اندازشان دارد.