تعرفه های مشاوره ای

نوع سازمان حق المشاوره(ریال به ازای هر ساعت)
کوچک (زیر 15 نفر پرسنل) ساعتی 5,500,000
متوسط (بین 15نفر تا 100 نفر پرسنل) ساعتی 7,500,000
بزرگ (بیش از 1000 نفر پرسنل) ساعتی 9,500,000