رایزن (advisor)

رایزن فردی است با یک تخصص مشخص و سابقه معین که می‌تواند در یک مورد ویژه به مشتری کمک کند. در ارتباط با این نقش از مشاوران، مشتری سوال می‌کند و رایزن پاسخ می‌دهد. نقش رایزن‌ها در نشان دادن دقیق مساله به مشتری (با توجه به اینکه مشتریان اینگونه می‌اندیشند که مساله را می‌دانند ولی معمولاً دقیق نمی‌دانند و یا اشتباه متوجه می‌شوند) و یا حتی ارائه سریع راهکار قابل توجه است.

اگر مشتری از مبنای تجربی و دانشی مناسبی برخوردار باشد و علی‌الخصوص اگر سازمان به سطح کافی از بلوغ رسیده باشد، استفاده از این خدمات بسیار مناسب خواهد بود.

  1. بسیاری از سازمانها از نظر رایزنان برای کنترل و یا به عنوان نظر ثانویه (Second Opinion) برای افزایش کیفیت تصمیمات اتخاذ شده استفاده می‌کنند.

رایزن معمولاً کاری به برنامه‌های توسعه سازمان و مسیر آینده آن نداشته و صرفاً با شرکت در جلسات و استفاده از دانش و تجربه خود، بهترین راهکار را از منظر خود به مشتری ارائه می‌کند.

استفاده از این خدمات در خصوص مشاوران حقوقی، مشاوران مالی (عمدتاً با گرایش خدمات مالیاتی) و مشاوران مدیریت در جهان بسیار متداول است. در حوزه سیاسی هم معمولاً سیاستمداران تراز اول و در حال رشد نیز از اینگونه خدمات بهره می‌برند.

ورود
ثبت نام
این فیلد ضروری است .
این فیلد ضروری است .
این فیلد ضروری است .